ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านกำแมด
โรงเรียนบ้านกุงขาม
โรงเรียนบ้านกุง
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
โรงเรียนบ้านกู่
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
โรงเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านโกทา
โรงเรียนบ้านโก
โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
โรงเรียนบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านขนา
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
โรงเรียนบ้านขนุน
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านขอนแต้
โรงเรียนบ้านขะยุง
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก
โรงเรียนบ้านขะยูง
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
โรงเรียนบ้านขามทับขอน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านขามหนองครอง
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขี้นาค
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขวิก
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
โรงเรียนบ้านแขว
โรงเรียนบ้านแข้
โรงเรียนบ้านครั่ง
โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226
โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
โรงเรียนบ้านคอนกาม
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคำเผีอ
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
โรงเรียนบ้านคูซอด
โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านคูสระ
โรงเรียนบ้านคูสี่แจ
โรงเรียนบ้านเค็ง
โรงเรียนบ้านเคาะ
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกตาล
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านจองกอ
โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
โรงเรียนบ้านจะเนียว
โรงเรียนบ้านจังเอิน
โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก
โรงเรียนบ้านจันลม