ศรีสะเกษ

โรงเรียนรร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง
โรงเรียนรร.นาแก้ววิทยา
โรงเรียนรร.โนนปูนวิทยาคม
โรงเรียนรร.บกวิทยาคม
โรงเรียนรร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
โรงเรียนรร.บ้านบากเรือ
โรงเรียนรร.บ้านปราสาท
โรงเรียนรร.บ้านเปือยนาสูง
โรงเรียนรร.บ้านเพียนาม
โรงเรียนรร.บ้านสิริขุนหาญ
โรงเรียนรร.บ้านหนองมะเกลือ
โรงเรียนรร.ประชาพัฒนศึกษา
โรงเรียนรร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
โรงเรียนรร.ผักแพววิทยา
โรงเรียนรร.พรานวิบูลวิทยา
โรงเรียนรร.โพธิ์ ป ระชาสรรค์
โรงเรียนรร.โพธิ์วงศ์วิทยา
โรงเรียนรร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนรร.ไพรธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนรร.ไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนรร.เมืองแคนวิทยาคม
โรงเรียนรร.เมืองจันทร์วิทยาคม
โรงเรียนรร.ร่มโพธิ์วิทยา
โรงเรียนรร.ราษีไศล
โรงเรียนรร.แวงแก้ววิทยา
โรงเรียนรร.ศรีแก้วพิทยา
โรงเรียนรร.ศิลาลาดวิทยา
โรงเรียนรร.สายธารวิทยา
โรงเรียนรร.หนองถ่มวิทยา
โรงเรียนรร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โรงเรียนรร.หนองหว้าประชาสรรค์
โรงเรียนรร.หวายคำวิทยา
โรงเรียนรวมสินวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนละทายวิทยา
โรงเรียนละลมวิทยา
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
โรงเรียนวนาสวรรค์
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดเขียน
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิณธรรมภาณ
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
โรงเรียนวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
โรงเรียนสวายพิทยาคม
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนหนองคูวิทยา
โรงเรียนหนองผือ
โรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
โรงเรียนอนุบาลพยุห์
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์