ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหยอด
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหลัก
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านห่อง
โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหอย
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)
โรงเรียนบ้านหิน
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
โรงเรียนบ้านเหล็ก
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว
โรงเรียนบ้านอะลาง
โรงเรียนบ้านอังกุล
โรงเรียนบ้านอาราง
โรงเรียนบ้านอาลัย
โรงเรียนบ้านอาลัย
โรงเรียนบ้านอาวอย
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนบ้านอีปาด
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
โรงเรียนบ้านไฮน้อย
โรงเรียนบ้านไฮเลิง
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านไฮ
โรงเรียนบึงบูรพ์
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)
โรงเรียนมหาราช 3
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
โรงเรียนมานิตวิทยาคม
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนรร.กระดุมทองวิทยา
โรงเรียนรร.กันทรอมวิทยาคม
โรงเรียนรร.กุญชรศิรวิทย์
โรงเรียนรร.กุดเสลาวิทยาคม
โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนรร.โคกสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนรร.จิกสังข์ทองวิทยา
โรงเรียนรร.ดงรักวิทยา
โรงเรียนรร.ด่านอุดมศึกษา
โรงเรียนรร.ตระกาศประชาสามัคคี
โรงเรียนรร.ไตรมิตร
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 บ้านค้อ
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนรร.เทศบาล 4 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121
โรงเรียนรร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
โรงเรียนรร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง