จันทบุรี

โรงเรียนกศน.ตำบลกระแจะ
โรงเรียนกศน.ตำบลเกวียนหัก
โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเปริด
โรงเรียนกศน.ตำบลแก่งหางแมว
โรงเรียนกศน.ตำบลขลุง
โรงเรียนกศน.ตำบลขุนซ่อง
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาบายศรี
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาวงกต
โรงเรียนกศน.ตำบลเขาวัว
โรงเรียนกศน.ตำบลโขมง
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองขุด
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองน้ำเค็ม
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองพลู
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลจันทเขลม
โรงเรียนกศน.ตำบลฉมัน
โรงเรียนกศน.ตำบลชากไทย
โรงเรียนกศน.ตำบลช้างข้าม
โรงเรียนกศน.ตำบลซึ้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลตกพรม
โรงเรียนกศน.ตำบลตรอกนอง
โรงเรียนกศน.ตำบลตะกาดเง้า
โรงเรียนกศน.ตำบลตะเคียนทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลตะปอน
โรงเรียนกศน.ตำบลทรายขาว
โรงเรียนกศน.ตำบลทับช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลทับไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งขนาน
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งเบญจา
โรงเรียนกศน.ตำบลเทพนิมิต
โรงเรียนกศน.ตำบลนายายอาม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อพุ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อเวฬุ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางกะไชย
โรงเรียนกศน.ตำบลบางชัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางสระเก้า
โรงเรียนกศน.ตำบลปะตง
โรงเรียนกศน.ตำบลปัถวี
โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
โรงเรียนกศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนกศน.ตำบลพลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลพลอยแหวน
โรงเรียนกศน.ตำบลพลิ้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลพวา
โรงเรียนกศน.ตำบลมะขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลมาบไพ
โรงเรียนกศน.ตำบลยายร้า
โรงเรียนกศน.ตำบลรำพัน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังแซ้ม
โรงเรียนกศน.ตำบลวังโตนด
โรงเรียนกศน.ตำบลวังสรรพรส
โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลวันยาว
โรงเรียนกศน.ตำบลสนามไชย
โรงเรียนกศน.ตำบลสองพี่น้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลสะตอน
โรงเรียนกศน.ตำบลสามพี่น้อง
โรงเรียนกศน.ตำบลสีพยา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองชิ่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตาคง
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างคีรี
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนคลองพลูวิทยา
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
โรงเรียนโฆวินฑะ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โรงเรียนตังเอ็ง
โรงเรียนตากสินบริหารธุรกิจ
โรงเรียนตากสินศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม
โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนไทยโปลีเทคนิคจันทบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
โรงเรียนบางกะจะ
โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
โรงเรียนบ้านแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
โรงเรียนบ้านเขาหอม
โรงเรียนบ้านคลองกลอย
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
โรงเรียนบ้านคลองคต
โรงเรียนบ้านคลองครก
โรงเรียนบ้านคลองแดง
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น