โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)

ชื่อโรงเรียน โพธิ์ทอง(จินดามณี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อ่างแก้ว
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -