โรงเรียนกระทุ่มราย

ชื่อโรงเรียน กระทุ่มราย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านรี
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ Sunpai2102@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -