โรงเรียนวัดเขียนเขต

ชื่อโรงเรียน วัดเขียนเขต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงยี่โถ
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watkhienkhate@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.wkkschool.ac.th