โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

ชื่อโรงเรียน บางชวดอนุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองห้า
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bangchoadanusorn@gmail.com
เว็บไซต์ www.bangchoad.com