โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง

ชื่อโรงเรียน ขจรทรัพย์อํารุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านใหม่
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://schoolweb.eduzones.com/kajornsubumrung/