โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ makhamptt@hotmail.com
เว็บไซต์ -