โรงเรียนวัดบางนางบุญ

ชื่อโรงเรียน วัดบางนางบุญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางขะแยง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kru_jubjib@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bangnangboon.net