โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บึงสนั่น
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -