โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสาธิตสถาบันราขภัฎ
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://satit.vru.ac.th/