โรงเรียนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล รังสิต
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.eau.ac.th