โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แขวง/ตำบล คลองหก
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th