โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่าง
แขวง/ตำบล นาตาล่วง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.pttc.ac.th