โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่าง
แขวง/ตำบล วังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.cptech.ac.th