โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่าง
แขวง/ตำบล เมืองเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sisaketrally1@yahoo.com
เว็บไซต์ www.sipotec.ac.th