โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล บึงน้ำรักษ์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ thanya_vec@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thanyatech.ac.th