โรงเรียนตรังวิทยา

ชื่อโรงเรียน ตรังวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านโพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -