โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ชื่อโรงเรียน วิเชียรมาตุ 3
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาบินหลา
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ Wichianmatu3@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/wich3/