โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ชื่อโรงเรียน วิเชียรมาตุ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โคกหล่อ
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ lookmaekaew@gmail.com
เว็บไซต์ www.wch.ac.th