โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ห้วยยอด
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ krunon24@hotmail.com
เว็บไซต์ www.klung.ac.th