โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

ชื่อโรงเรียน วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางเป้า
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ samson0707@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -