โรงเรียนห้วยทรายขาว

ชื่อโรงเรียน ห้วยทรายขาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาสัก
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ hkschool512@gmail.com
เว็บไซต์ -