โรงเรียนวัดปากด่าน

ชื่อโรงเรียน วัดปากด่าน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สะพลี
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -