โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี

ชื่อโรงเรียน อนุบาลบ้านเนินสำลี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สะพลี
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ somros1904@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ school.obec.go.th