โรงเรียนวัดหูรอ

ชื่อโรงเรียน วัดหูรอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาชะอัง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watthuroo@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/wathuro