โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

ชื่อโรงเรียน วัดดอนทรายแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ donsaikiew@hotmail.com
เว็บไซต์ http://obec.go.th/watdonsaikiew