โรงเรียนบ้านคลองเตาะ

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองเตาะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ onuma33@gmail.com
เว็บไซต์ -