โรงเรียนบ้านเกาะปู

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะปู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ nufon_082@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101019