โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160

ชื่อโรงเรียน คลองท่อมมิตรภาพที่160
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองท่อมใต้
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ mittaphab160@yahoo.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/mittaphab160/