โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์

ชื่อโรงเรียน วัดเทวสิทธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาบอน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wattawasit@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/tawasit