โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านปากเสียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนกลาง
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sukola@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go/parksiew