โรงเรียนกระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ

ชื่อโรงเรียน กระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล เหนือคลอง
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kbac_500@yahoo.co.th
เว็บไซต์ http://www.kba./