โรงเรียนวัดดินดอน

ชื่อโรงเรียน วัดดินดอน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าดี
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watdindon@hotmail.com
เว็บไซต์ -