โรงเรียนวัดบางด้วน

ชื่อโรงเรียน วัดบางด้วน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากแพรก
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ boonrit53@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -