โรงเรียนวัดตรงบน

ชื่อโรงเรียน วัดตรงบน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองกระบือ
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wattrongbun@gmail.com
เว็บไซต์ -