โรงเรียนวัดพังสิงห์

ชื่อโรงเรียน วัดพังสิงห์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าเรือ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ifo@phangsing.com
เว็บไซต์ phangsing.com