โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

ชื่อโรงเรียน วัดพระมหาธาตุ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pramahatad@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/mahatart, www.facebook.co