โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ที่วัง
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ s-tech124@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.s-tech.ac.th/