โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ

ชื่อโรงเรียน เทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ntacthailand@gmil.com
เว็บไซต์ www.sntc.ac.th