โรงเรียนตันติวัตร

ชื่อโรงเรียน ตันติวัตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชะมาย
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tantiwatrathongsong@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ttw.ac.th