โรงเรียนตากกวง

ชื่อโรงเรียน ตากกวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหลวง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sirinya_chat@hotmail.com
เว็บไซต์ -