โรงเรียนบ้านนาเต่า

ชื่อโรงเรียน บ้านนาเต่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านค้อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ maimint666@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/natao/