โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยไหสมบูรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านค้อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Kosasang2501@gmail.com
เว็บไซต์ -