โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

ชื่อโรงเรียน บ้านขว้างคลีชูชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านค้อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kwangkleeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kwangkleechuchart.com