โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนบก
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ld185.school@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/laobadan