โรงเรียนบ้านโพนจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนจาน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wattana_2524@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/banphonchan