โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

ชื่อโรงเรียน ศรีโพนทองวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ stvitaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://schoolweb.eduzones.com/spt/